Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2017 r. 

REGULAMIN 

§1 Definicje 

1. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa oraz adres korespondencyjny przez który rozumie się ulice, numer budynku, ewentualnie numer lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość. Gdy dana miejscowość nie posiada ulic możliwe jest podanie jedynie nazwy miejscowości, numeru budynku i lokalu, kod pocztowy oraz miejscowość. 

2. Adres wykorzystywany na potrzeby reklamacji/ adres reklamacyjny: 

MS Sp. z o.o. ul. Litewska 12 80-719 Gdańsk 

3. Cennik dostawy towarów – znajdujące się pod adresem https://www.sklep.batycki.pl oraz www.batycki.pl zestawienie różnych dostępnych możliwości dostawy i ich kosztów. 

4. Dane kontaktowe:  adres: MS Sp. z o.o. ul. Litewska 12 80-719 Gdańsk e-mail: sklep@batycki.pl telefon: +48 512 02 03 02 

5. Dostawa – usługa polegająca na przewozie produktu wraz z określeniem danych przewoźnika i kosztu dostawy określonego w cenniku dostaw towarów. 

6. Dowód zakupu – np. faktura VAT, rachunek, paragon oraz inne dokumenty księgowe wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami i innymi przepisami prawa Rzeczypospolitej, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta. 

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym produkcie. 

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych na podstawie innych ustaw niż Kodeks Cywilny, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. 

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami. 10. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego nabycia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu przepisów ustawy o Prawach konsumenta. 

11. Mój Koszyk – lista produktów w skład której wchodzą wyłącznie oferowane w sklepie produktu wybrane przez Kupującego. 

12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient. 

13. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w zamówieniu przez Kupującego. 

14. Czas wydania rzeczy – czas, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie tj. odbiera produkt osobiście lub za pośrednictwem przewoźnika wykonującego Dostawę. 

15. Płatność – metoda płatności - zapłaty za przedmiot umowy i Dostawę. 

16. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.). 

17. Produkt – ilość rzeczy wybrana w sklepie Sprzedającego przez Kupującego, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny jednostkowej. 

18. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy. 

19. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy. 

20. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy. 

21. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.sklep.batycki.pl oraz www.batycki.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie. Produkty prezentowane w sklepie internetowym nie stanowi oferty w myśl art. 661 Kodeksu Cywilnego.

22.Sprzedający:  MS Sp. z o.o. ul. Jowisza nr 1 lok. 4 83-010 Straszyn wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428186, NIP: 5213634027, REGON: 146225579. 

Rachunek bankowy: 81 1020 1811 0000 0002 0275 1683

23. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń elektronicznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem. 

24. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych niezbędnych do wyprodukowania i wysłania produktu na adres Kupującego. 

25. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu 

przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów lub umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 i nast. Kodeksu Cywilnego w przypadku Kupujących.

26. Wada produktu– zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna. 

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz: 

a) nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta, 

c) nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

d) została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym; ]

e) w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego; 

f) nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy. 

Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu. 

27. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. 

§2 Ogólne warunki sprzedaży 

1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem Rzeczypospolitej, właściwym dla siedziby Sprzedającego oraz niniejszym regulaminem. 

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju. 

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się wyprodukować i dostarczać rzeczy wolne od wad. 

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w PLN walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług – zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod dresem https://www.sklep.batycki.pl oraz www.batycki.pl . 

5. Sprzedający odpowiada względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. 

6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: 

a) potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy; 

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu. 

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz usługi umożliwiającą porozumiewanie się na odległość. 

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://www.sklep.batycki.pl oraz www.batycki.pl należy je wszystkie wyłączyć. 

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie. 

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk. 

§3 Zawarcie umowy i jej wykonanie 

1. Zamówienia na produkty można składać całą dobę. 

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana: a) dodanie do koszyka produktu lub produktów; b) wybór rodzaju dostawy; c) wybór rodzaju płatności; d) wybór miejsca wydania rzeczy; e) złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia. 

3. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego. Wysyłka następuję nie wcześniej niż z momentem wyprodukowania produktu. 

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku płatności za pobraniem, a w przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych w przypadku zaksięgowania wpłaty Klienta w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia, o czym informuje on Klienta w terminie do 72 godzin od złożenia zamówienia w formie wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia. 

5. Wykonanie zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Wysyłka następuję nie wcześniej niż z momentem wyprodukowania produktu. 

6. Wykonanie zamówienia Klienta może być uzależnione przez Sprzedającego od dokonania wpłaty całości wartości zamówienia. W przypadku zamówień specjalnych (zmiany w oferowanych produktach zaakceptowane przez Sprzedającego) Sprzedający uzależnia realizację i wykonanie zamówienia od wpłaty całości wartości zamówienia powiększonej o 25% w stosunku do ceny brutto towaru oferowanego w Sklepie.

7. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą wykonania zamówienia. 

8. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b. 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w sytuacji braku dostępu surowców potrzebnych do wytworzenia produktu i realizacji zamówienia.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy 

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego. 

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://www.sklep.batycki.pl oraz www.batycki.pl lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. 

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko w oryginalnym opakowaniu i z takimi samymi zabezpieczeniami w jakich rzeczy zostały Konsumentowi wydane. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. 

10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

12. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb tzw. produkt na zamówienie; 

§5 Rękojmia 

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia). 

2. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. 

3. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może: a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy; chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 

5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.  

6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również: a) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; b) żądać usunięcia wady. 

7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. 

8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie 

do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres wykorzystywany na potrzeby reklamacji zgodnie z procedurą reklamacyjną dostępną pod adresem: https://www.sklep.batycki.pl oraz www.batycki.pl a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. 

10. Koszty wymiany lub naprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Sprzedający. 

11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. 

12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do: a) oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny; b) oświadczenia o odstąpieniu od umowy; c) żądania wymiany rzeczy na wolną od wad; d) żądania usunięcia wady. W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. 

13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi 

14. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi. 

15. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. 

16. W terminach określonych w §4 pkt. 13-15 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. 

17. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. 

18. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta uregulowana została szczegółowo w przepisach Kodeksu Cywilnego. 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. 

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. 

3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.sklep.batycki.pl oraz www.batycki.pl. 

§7 Klauzula salwatoryjna 

Jeśli którekolwiek z tych postanowień zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa jakiegokolwiek kraju, w którym postanowienia te mają obowiązywać, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, i zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji, w której jest ono niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

§8 Postanowienia końcowe 

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się właściwemu przepisowi prawa Rzeczypospolitej Polskiej i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. 

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego pod adresem https://www.sklep.batycki.pl oraz www.batycki.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy według przepisów Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Cennik dostaw towarów

 

1. Przy jednorazowym zamówieniu Produktów o wartości poniżej 500 złotych brutto koszt przesyłki przesyłką kurierską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 19 złotych brutto;

2. Przy jednorazowym zamówieniu Produktów o wartości 500 złotych i powyżej koszt przesyłki kurierskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 0 złotych i pokrywany jest w całości przez Sprzedającego.

 

W związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznej dostawy Produktów Sprzedawca wysyła Produkty wyłącznie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej przez profesjonalnego przewoźnika. 


DARMOWA DOSTAWA

zakupy powyżej 500 zł

GWARANCJA

Zwrot towaru do 14 dni od momentu otrzymania zamówienia

WSPARCIE

infolinia +48 512 02 03 02