Polityka Prywatności - RODO

Polityka Prywatności - RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”)(Dz.U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest MS Sp. z o.o. ul. Jowisza 1/4, 83-010 Straszyn (dalej jako: „Spółka”) Tel. 503-090-609 e-mail: sekretariat@batycki.pl

Administrator zbiera dane osobowe od klientów i kontrahentów takie jak imię, nazwisko i/lub nazwa firmy, dane rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu w celu przygotowania spersonalizowanych ofert na usługi, realizacji usług, rozliczeń i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Każdemu, kto udostępnił swoje dane Administratorowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie o ile podstawą przetwarzania jest zgoda oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 2. W przypadku niepodania danych przez potencjalnych i obecnych klientów nie będzie możliwe przedstawienie ofert handlowych, zrealizowanie usług, obsługa zamówień i prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczonych usług.

Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).

Udostępnione dane mogą być powierzone współpracującym z Administratorem podmiotom trzecim, zwanym Procesorami tych danych w celu ich przetwarzania w imieniu Administratora wyłącznie w przypadku zawarcia przez Administratora z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych oraz organom do tego uprawnionym.

Udostępnione dane klientów nie będą podlegały profilowaniu. W przypadku osób odwiedzających stronę www.batycki.pl , proces ten odbywa się poprzez wykorzystanie mechanizmów opierających swoje działanie o pliki cookie. Więcej informacji na ten temat zawarte jest a stronie www.batycki.pl/polityka-cookies.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej poza Unię Europejską.

Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności. W przypadku danych w formie elektronicznej będą one przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od firm hostingowych i w oparciu o odrębne umowy, będących jednocześnie Procesorami danych osobowych. W przypadku danych w formie papierowej, będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz dostępu oraz systemem alarmowym.

Dane będą przechowywane od momentu ich przekazania i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub dłużej, jeśli wymagają tego odrębne przepisy, w szczególności: dane księgowe – do 6 lat od daty wystawienia dokumentów zgodnie z terminem określonym w rejestrze czynności przetwarzania na gruncie art. 30 RODO.


DARMOWA DOSTAWA

Zakupy powyżej 500 zł

GWARANCJA

Zwrot towaru do 14 dni od momentu otrzymania zamówienia

WSPARCIE

Infolinia +48 - 512 - 020 - 302