Polityka Prywatności - RODO

Polityka Prywatności - RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI MS Sp. z o.o.

 

Informacje ogólne

 

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.batycki.pl (dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

1.2. Administratorem danych osobowych, zbieranych i przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest Usługodawca - MS Sp. z o.o. ul. Jowisza 1/4, 83-010 Straszyn (dalej jako: „Spółka”) Tel. 503-090-609 e-mail: sekretariat@batycki.pl

 

1.3. Administrator zbiera dane osobowe od klientów i kontrahentów takie jak imię, nazwisko i/lub nazwa firmy, dane rozliczeniowe, adres e-mail, numer telefonu w celu przygotowania spersonalizowanych ofert na usługi, realizacji usług, rozliczeń i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 

1.4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wymienionych w punkcie 1.3. W przypadku niepodania danych przez potencjalnych i obecnych klientów nie będzie możliwe przedstawienie ofert handlowych, zrealizowanie usług, obsługa zamówień i prowadzenie rozliczeń z tytułu świadczonych usług.

 

1.5. Odbiorcami udostępnionych danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).

 

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe

 

1.6. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o:

 

A. potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych jakie jej dotyczą;

B. sprostowanie danych osobowych;

C. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych;

D. przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);

E. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są
w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

 

1.7. Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.

 

1.8. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres MS Sp. z o.o. 83-010 Straszyn,
ul. Jowisza 1/4 lub wiadomości elektronicznej na adres sekretariat@batycki.pl. W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

 

1.9. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

 

1.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

 

1.11. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę. Sposób postępowania ze złożonym wnioskiem konsultowany jest z Inspektorem Ochrony Danych, jaki został powołany przez Usługodawcę, a w razie jego braku z działającym w ramach organizacji Usługodawcy koordynatorem ds. ochrony danych osobowych.

 

1.12. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech
(3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych
(tj. wymagających po stronie Spółki dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu
do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

 

1.13. W ramach realizacji prawa dostępu do danych Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie, o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

 

 • cel przetwarzania,
 • kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
  w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 • planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
 • zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotnych informacjach
  o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
 • prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie, gdy takie prawo przysługuje),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

1.14. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

 

1.15. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Inspektora Ochrony Danych (IOD) Usługodawcy: MS Sp. z o.o., ul. Jowisza 1/4, 83-010 Straszyn. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi. Informacja na temat skargi jest zamieszczana w ewidencji prowadzonej przez IOD.

 

Pozostałe postanowienia

 

1.16. W przypadku, gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.2. powyżej wpisując w tytule słowo „rezygnacja”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

 

1.17. Dane osobowe będą zbierane i przechowywane z zachowaniem należytej staranności. W przypadku danych w formie elektronicznej będą one przechowywane na zabezpieczonych hasłami serwerach oraz w systemach informatycznych dzierżawionych przez Administratora od firm hostingowych i w oparciu o odrębne umowy, będących jednocześnie Procesorami danych osobowych. W przypadku danych w formie papierowej, będą przechowywane w zamkniętych szafach, w pomieszczeniach zabezpieczonych dodatkowym zamknięciem na klucz dostępu oraz systemem alarmowym.

 

1.18. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

1.19. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.18. powyżej informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

 

Pliki cookies i logi systemowe

 

1.20. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

 

1.21. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji)
w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

 

1.22. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

1.23 Ostatnia aktualizacja Polityki: 17.05.2019 r.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, marka BATYCKI informuje, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MS Sp. z o.o. z siedzibą w Straszynie przy ul. Jowisza 1/4, 83-010 Straszyn.

2. Kontakt w sprawie danych osobowych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Spółki, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z nami za pomocą adresu e – mail: sekretariat@batycki.pl.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja usług sprzedaży produktów oraz wykonanie umowy (Art. 6 ust. 1 lit b RODO. W przypadku, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora przesyłanej drogą elektroniczną bądź telefoniczną. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4. Odbiorcy danych

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2)      inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe.

5. Informacja o przekazaniu danych do państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

6. Cel i okres przetwarzania

Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, ale nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. Dane związane z fakturą w zakresie dokonanych zakupów przetwarzane będą do czasu upływu terminu zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia możliwych roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego. Dane osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnych celach, np. wskazanych działań marketingowych, są przechowywane do momentu wycofania zgody.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

1)      dostępu do danych osobowych,

2)      sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,

3)      prawo do usunięcia danych,

4)      prawo ograniczenia przetwarzania,

5)      prawo do przenoszenia danych,

6)      prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7)      w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, skutkuje uniemożliwieniem rejestracji lub złożenia zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

8. Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają:

1)      utrzymanie sesji Użytkownika;

2)      dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika;

3)      tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.

Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

DARMOWA DOSTAWA

Zakupy powyżej 500 zł

GWARANCJA

Zwrot towaru do 14 dni od momentu otrzymania zamówienia

WSPARCIE

Infolinia +48 - 512 - 020 - 302